Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Carement Oy

Carement Ab är ett riksomfattande, finländskt företag som erbjuder upphandlings- och expertservice inom infrabranschen. Företaget inledde sin verksamhet år 2006.

Till våra upphandlingstjänster hör ett heltäckande genomförande av byggprojekt, från planering ända till uppföljning av garantitiden. Till vårt koncept hör också att låta planera projekt.

 

Våra upphandlings- och experttjänster är följande:

Underhåll av beläggningar och vägmärkning Planering av åtgärder, utarbetande av dokument för avtal och konkurrensutsättning, konkurrensutsättning, tillsyn, uppgifter i anslutning till garantitiden

Investeringsprojekt gällande trafikleder Granskning av planer, utarbetande av dokument för avtal och konkurrensutsättning, konkurrensutsättning, tillsyn, uppgifter i anslutning till garantitiden

Underhåll Kvalitetsgranskning av entreprenader för skötsel av vägar, myndighetsuppgifter, årsgranskning av broar

Att låta bygga Styrning av planering, utarbetande av dokument för avtal och konkurrensutsättning, konkurrensutsättning, kvalitetssäkring, beställarens arbetssäkerhetsuppgifter, tillsyn, uppgifter i anslutning till garantitiden och övriga uppgifter i anslutning till att låta bygga, bl.a. konferenstjänster

Stödtjänster för kommunalteknik Att fungera som representant för beställaren i uppgifter i anslutning till planläggning, tillståndsärenden, att låta bygga gatu- och trafikledsområden, projekt inom vattenförsörjning, förberedande av beslutsfattande och information

Vattenförsörjning Olika utvecklingsplaner och allmänna planer, kvalitetssäkring, att fungera som representant för beställaren

Miljö Att fungera som övervakare bl.a. vid iståndsättning av förorenade marker och stängning av avstjälpningsplatser

Belysning och elektricitet Styrning av planeringen och tillsyn av arbeten vid bl.a. belysnings- och pumpstationsobjekt

Carement Ab erbjuder prognoser för hållbarhet och kostnader samt renoveringsplaner för belagt gatu- och vägnät, med beaktande av framtidens krav och trafikvolymer.

Analys av gatunätets nuläge Inventering av skador, utredning av strukturtjocklek med markradar, videoupptagningar/stillbilder, beläggningars jämnhetsmätningar och dräneringsanalyser med hjälp av vilka produceras temakartor som beskriver det allmänna tillståndet hos gator

Reparationsskuld / Finansieringsförvaltning Utredning av reparationsskuld, prognos av konditionsutveckling och definiering av åtgärder utgående från analyserade grunduppgifter samt kompletterande mätningar (såsom markradarmätningar och bärkraftsmätningar)

Programmering av gatunätet Utarbetande av beläggnings- och saneringsprogram i prioritetsordning

Register: underhåll och uppdateringar Mätt gatu- och konditionsinformation, informationsförvaltning, lagring och analys

Positionsbestämningsmaterial, kartor, publikationer Gatunätets konditionsuppgifter och programmering levereras till beställaren som temakartor.Kartorna förverkligas med programvaran ArcGis, av vilken de ändras till formatet som beställaren önskar

Inventering av trafikledsegendom


Olika mätningsarbeten som utförs med markradar samt utarbetande av strukturförbättringsplaner som grundar sig på det betjänar såväl väg- och gatunätet som vattenförsörjningen, gruvor och engergisektorn.

Den ständiga utvecklingen av vår verksamhet garanterar sakkunnig kompetens för infrabranschens behov.Ett certifierat kvalitetssystem ligger som grund för vår verksamhet och garanterar kunden en kvalitativ och fungerande helhet.


Kontakta gärna oss om mer information!

 

Carement Ab kontakter

Carement Ab broschyrer